ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползването на интернет сайта bizlabs.eu

 

Настоящите Общи условия уреждат правилата за ползването на интернет сайта bizlabs.eu, както и взаимоотношенията между дружеството „БИЗ ЛАБС“ ООД, със седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4000, район р-н Централен, 6-ти Септември No 152, ет. 3, офис 3.6Б, ЕИК 203004454, с потребителите, ползващи сайта, респективно наемодателската дейност на работно пространство и/или адрес на пощенска кутия („Виртуален офис“) и други услуги, предлагани от дружеството.

 

І. Дефиниции:

В настоящите общи условия изброените по-долу термини имат значението, посочено срещу тях, освен ако контекстът налага друго значение:

1. „БИЗ ЛАБС“ ООД, със седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4000, район р-н Централен, 6-ти Септември No 152, ет. 3, офис 3.6Б, ЕИК 203004454, което дружество е собственик на интернет сайт: bizlabs.eu.

2. „БИЗ ЛАБС“ ООД е дружество имащо ролята на наемодател по отношение на предоставянето на споделено работно пространство на своите клиенти, както и на посредник при предоставянето на други услуги от дружеството, като за краткост същото ще бъде наричано навсякъде в настоящите Общи условия „Дружество“ или „Дружеството“.

3. „БИЗ ЛАБС“ ООД е дружество получаващо наемно възнаграждение за дейността си по отдаване под наем на споделено работно пространство, както комисионно възнаграждение при извършването на посредничество на другите услуги предлагани от сайта.

4. „Ползватели на сайта“ са всички физически и/или юридически лица, ползващи свободно представените през web браузър информационни ресурси/данни на сайта. Същите са представителите на информационното общество, съгласно действащото българското законодателство. За краткост в настоящите общи условия същите се наричат „Клиенти“ или „Клиентите“.

5. „Електронно изявление“ е словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията.

6.“Споделено работно пространство” означава отворено работно пространство, в което един или повече наематели/„Клиенти” имат възможността да наемат единични или групови работни места на за срок най – малко от един ден в имот, чиито държател е дружеството, като дружеството винаги си запазва държането на имота като цяло, а наемателите /клиентите ползват определените им работни пространства в рамките на имота срещу за плащане на определеното в сайта възнаграждение. Наемното правоотношение може да включва и само адрес на пощенска кутия („Виртуален офис“)

7. „Наемната цена“ е цената за предоставяне на споделеното работно пространство/адрес на пощенска кутия („Виртуален офис“) от страна на дружеството, посочена в сайта bizlabs.eu. и диферинцирана, съобразно посочените срокове на договора за наем и в зависимост от вида на пакетната услуга предлагана от дружеството.

ІІ. Регистрация на потребител

1. За да използва услугите, предоставяни чрез сайта, клиентът е длъжен да попълни електронна форма за регистрация със задължителни за попълване полета, обозначени със звезда, където предоставя своите лични данни, за която автентичност същия гарантира, като същия се явява титуляр и автор на електронното изявление по смисъла на чл. 4 от Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) на Република България и при положение, че изразява воля от името на друго лице чуждо на неговата самоличност, то тогава същия договаря от чуждо име и за чужда сметка, като ще отговаря за вредите (ако има такива) като последица от действието си без представителна власт.

2. Регистрацията се извършва на сайта на Дружеството в специална електронна форма за регистрация, в която задължително попълва обозначените със звезда полета: потребителско име, дата на раждане, GSM номер за контакт, парола и електронна поща.

3. В случай, че потребителското име вече е заето (има друг потребител с такова име), той бива незабавно уведомяван при регистрацията, за да посочи ново потребителско име. Потребителят поема задължението да не предоставя потребителското име и паролата си за ползване от трети лица, като в случай на отдаването им на трето лице, носи пълната отговорност от действията на същото, които потребителя приема да се считат, като извършени от негово име и за негова сметка. Дружеството не носи отговорност за вреди, настъпили за потребителя в резултат от неправомерно използване на потребителското име и паролата му от трети лица.

ІІІ. Съгласие с общите условия

Съгласието с настоящите общи условия се удостоверява от всеки Клиент на дружеството чрез натискане на бутона „Съгласен“ под електронната форма за регистрация.

С извършване на посоченото електронно изявление, Клиентът декларира съгласието си с действащите към датата на регистрация или конкретна поръчка общи условия и информацията от сайта и същите се прилагат изцяло в отношенията между страните при ползването на сайта от Клиента, освен ако същите не сключат отделен писмен договор за услугите, предлагани от дружеството. В този случай меродавно е уговореното в писмения договор по засегнатите въпроси. За останалите въпроси се прилагат действащите към тази дата Общи условия и информацията от сайта.

С попълването електронна форма за регистрация и даване на съгласие с Общите условия Клиентът прави волеизявление, с което приема поканата за ползването на сайта и впоследствие след приемане на конкретно предлагана оферта за предоставяне на споделено работно пространство или адрес на пощенска кутия („Виртуален офис“) за определен срок се обвързва от наемното правоотношение, в качеството му на Наемател, като за всяка от допълнително предлаганите услуги от дружеството, за които то посредничи, последното има ролята само на посредник.

С попълването на електронната форма клиентът се ангажира по отношение на конкретната оферта и не се ангажира за плащане, на каквито и да е услуги при липса на последващи конкретни оферти.

ІV. Сключване на договор за наем

При желание на Клиента да ползва услугите предлагани от дружеството (предоставяне под наем на споделено работно пространство), посочени в сайта на дружеството, същият попълва Заявка – Образец в електронен вариант, указана на сайта, и изпраща същата чрез сайта. Предметът на договора за наем е предоставянето за временно и възмездно ползване на „споделено работно пространство” или на адрес на пощенска кутия („Виртуален офис“) от страна на дружеството в качеството му на Наемодател на клиентите потребители, в качеството им на Наематели за определен срок и други условия срещу определено в сайта, възнаграждение, съобразно срока на договора и броя на работните места/пощенски кутии. Договорите за наем са с различни условия, съобразно конкретния продукт/пакет на услугата, предлаган от Дружеството и респективно във всяка заявка се отразяват конкретния продукт/пакет на услугата и договора за наем се счита за сключен именно при тези условия.

Заявката може да бъде попълнена и приета от дружеството на хартиен носител не, чрез системата на сайта. Попълнена по този начин тази заявка има същата доказателствена и правна стойност както и електронната заявка.

Коректното попълване на Заявката с данни във всички маркирани със звезда полета е условие за ангажимент от страна на дружеството.

Некоректно попълнената заявка не е основание за сключен договор.

В момента на получаването на Заявката от дружеството и потвърждението й по електронен път на клиента е налице сключен между клиента и дружеството договор за наем за предоставяне на споделено работно пространство или адрес на пощенска кутия („Виртуален офис“), като конкретните параметри на договора (срок и брой споделени работни места) са указани в самата заявка, като клиентът е длъжен в срок до 1 (един) ден от датата на изпращане на заявката да преведе по сметката на Дружеството посочена в сайта, по начините указани в сайта, дължимата цена за договора за наем авансово. Дружеството има право да откаже сключването на наемния договор, ако в момента не разполага с необходимия брой споделени работни пространства или по други съображения или причини, които последното не е длъжно да излага.

Цената по договора за наем с клиентите е цената посочена на сайта, която включва основната услуга описана в уеб – сайта по време на резервацията.

V. Особени правила, уреждащи отношенията между дружеството и клиентите по договора за наем, сключен между тях.

1. Договорът за наем се сключва за срокът, определен в заявката и след изтичането на последния се счита за прекратен.

1.1. Договорите за наем с по – дълъг срок от един месец се прекратяват с едномесечно предизвестие отправено, от която и да е от страните, като при неизпълнение на което и да е от задълженията на Наемателите, уговорени в настоящите общи условия или в сайта на дружеството, то последното има право (но не е длъжно) да прекрати договора за наем незабавно без предизвестие.

2. След прекратяването на договора клиентът се длъжен в еднодневен срок да освободи работното пространство, като ако това не бъде сторено ще дължи неустойка за забава в размер на 30 лева на ден, респективно, ако забавата продължи повече от 5 дни и има наличие на лични вещи на наемателя, то същите се предават на отговорно пазане и наемодателя не носи отговорност на същите. Правилото на този член не се прилага при предоставянето на адрес на пощенска кутия („Виртуален офис“).

2.1. Ако договорът за наем бъде прекратен, по каквато и да е причина преди изтичане на срока му то дружеството се задължава да върне предплатените суми за бъдещ период в 30 дневен срок от прекратяването, като си запазва правото да прихваща налични негови вземания (за неустойки, обезщетение за вреди и др.) от конкретния клиент, срещу задължението му да за връщане на предплатените суми.

2.2. Наемателите се задължават да ползват наетото помещение, като офис, като същото не може да се ползва за други цели, както и Наемателите нямат право да преотдават наетото помещение на трети лица, под каквато и да е форма.

3. При изпълнение на задълженията си по договора и двете страни са длъжни да действат добросъвестно, като полагат необходимата грижа.

4. Наемателите и техните работници, клиенти, гости и др, като изброяването е примерно, но не изчерпателно и обхваща всички лица, на които се осигурява достъп до помещението от конкретен наемател нямат право да употребяват алкохол, опиати и/или други наркотични вещества в наетите помещения. Ако това обстоятелство се случи, то наемателите и лицата, които извършат горепосочените действия отговарят солидарно за нанесените вреди, ако има такива и договорът за наем може да бъде прекратен незабавно без предизвестие от дружеството, като ако има предплатени суми за конкретен бъдещ период на ползване на услугите предлагани от дружеството, то тези суми се връщат от негова страна, като последното може да прихване част от тях, като обезщетение за нанесени вреди, ако има такива.

5. Тютюнопушене не се допуска в наетото помещение освен на обозначените за това места, като следва да се спазва стриктно законодателството на РБ и Европейския съюз, уреждащо тези отношения. При констатирано неизпълнение на тези задължения, на който и да е от наемателите или лицата изброени в предходната точка дружеството може да прекрати наемното правоотношение, като ако има предплатени суми за конкретен бъдещ период на ползване на услугите предлагани от дружеството, то тези суми се връщат от страна на наемодателя, като последния може да прихване част от тях, като обезщетение за нанесени вреди, ако има такива.

6. Наемателите и/или лицата изброени в т. 4 от настоящия раздел нямат право да ползват в наетото помещение електрически уреди, като bitcoin miners, климатици, печки, хладилници, бързовари и др. от този род, като изброяването е примерно, но не изчерпателно и обхваща всички електроуреди, които допринасят за претоварването на електрическата мрежа и надвишаване на обикновеното потребление, съответно може да се ползват само електрическите уреди предоставени от наемателя и респективно, одобрени от него.

7. Наемодатят не носи каквато и да е отговорност пред наемателите, техните работници, клиенти, гости и др, като изброяването е примерно, но не изчерпателно и обхваща всички лица, на които се осигурява достъп до помещението от конкретен наемател/и за повредени и/или изгубени вещи и/или изчезнали такива вследствие на неправомерни действия на трети лица, освен ако това не се дължи на груба небрежност, проявена от дружеството.

8. Относно сключването на договорите и вече сключените такива се прилага българското законодателство и по – специално правилата на ЗЗД и ТЗ.

VІ. Допълнителни услуги

Клиентите за задължени при желание за допълнителни услуги да заявяват същите своевременно с оглед на тяхната организация. Цените на тези услуги, ако са посочени в сайта на дружеството се заплащат по начините предвидени за заплащане на главната услуга, като дружеството извършва плащането към лицата предоставящи допълнителните услуги, след удържане съответното си комисионно възнаграждение, което е за сметка на изпълнителите на услугите, като за предоставените допълнителни услуги, тяхното качество и др. дружеството не носи каквато и да отговорност, като отговорността е на лицата, които ги предоставят, съответно при претенции клиентът е длъжен да обърне същите към доставчика на услугата. За тези допълнителни услуги може да се сключи отделен договор от договора за наем, между клиентите и дружеството и/или между клиентите и изпълнителите на услугите, като такъв може да да бъде уреден и под формата на допълнение, към настоящите общи условия в отделните секции на сайта.

VІІ. Права и задължения на страните

1. Дружеството има право да прекрати предоставянето на дейността си, като поема задължението да уведоми за това клиентите чрез съобщение на интернет страницата. При реализиране на посочената хипотеза и наличие на извършени плащания от Клиенти, за които не са предоставени заплатените услуги, Дружеството следва да възстанови сумите на Клиентите.

2. Дружеството има право по всяко време едностранно да променя настоящите Общи условия, като същите ще бъдат надлежно и достъпно оповестени в съдържанието на сайта.

3. Дружеството, има право да взима мерки за предотвратяване на злоупотреби и злоумишлени действия от страна на клиентите, чрез ограничаването на достъпа им до сайта.

4. Дружеството има право да откаже регистрацията за ползване на сайта на определени потребители при непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, както и при установяване на тяхната недееспособност, както и несъгласието им с настоящите общи условия.

5. Дружеството има право (но не и задължение) да запамети върху информационна система или друго крайно устройство за достъп до страницата на информация за потребителите изразяваща се в кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от интернет страница чрез интернет сървър върху твърдия диск на клиента и дават възможност за възстановяване на информация за същия, като го идентифицират, а също и за проследяване на действията му.

6. Клиентите имат задължението да се запознават постоянно с Общите условия и измененията в същите, като приемането на същите, както и измененията им се извършва по описаните по–горе в настоящите общи условия начини и правила.

7. Клиентите имат право да ползват услугите, предоставяни от дружеството, при спазване на настоящите Общи условия, допълненията към общите условия, и специалните правила уговорени за съответните услуги, и законодателството на Република България.

8. Клиентите имат право да променят предоставените при регистрацията си данни като спазва правилата, предвидени в настоящите Общи условия.

9. Дружеството е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни на Република България.

9.1. Дружеството се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявления за регистрация. Разкриване на личните данни е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

9.2. Дружеството си запазва правото да записва, съхранява и използва всякаква информация, необходима за неговото идентифициране и възпроизвеждане на изявлението за съгласие с Общите условия и Клиентът дава изричното си съгласие за това.

10. С разглеждането и/или използването на този портален сайт Клиента изразява своето съгласие да получава в електронен вид търговски съобщения, изпратени от дружеството или упълномощени от него трети лица.

11. Разпоредбите на Общите условия се прилагат всички въпроси възникнали при ползването на сайта, като същите могат да се допълват от дружеството при констатирана необходимост, като на базата на същите се създават правила за ползване на определени секции от сайта. Тези нови правила се прилагат към общите условия субсидиарно.

12. С оглед периодичното допълване и модификациите на услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с променящото се законодателство, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от дружеството без да има задължението индивидуално да уведомява отделния потребител за извършената промяна. Промяна е налице при публикуването на условията на сайта и същата влиза в сила от този момент, освен, ако не е предвидено друго, като потребителят се задължава своевременно да следи за промени в настоящите условия.

13. Клиентите се задължават при регистрацията си да предоставят актуални и точни данни относно своята самоличност, изискуеми в съответната електронна форма за регистрация. Клиентът гарантира, че данните, предоставени при регистрацията, са пълни и точни, и при промяна ще ги актуализира своевременно.

14. Дружеството има право без предупреждение да заличава регистрацията на всеки потребител, като и преустанови предоставянето на своите услуги, за който се установи, че е предоставил неверни данни, като в установени случаи има право на обезщетение за настъпили вреди вследствие на предоставянето на неверни данни.

VIII.Отговорност. Ограничаване на отговорността.

1. Дружеството, не носи отговорност при форсмажорни обстоятелства и/ или случайни събития извън техния контрол, природни бедствия и стихии, експлозии, терористични актове, наводнения буря, пожар или инциденти, война или заплаха от война, граждански неподчинения, държавни или местни забрани и мерки, от какъвто и да е вид, стачки, метежи и други, като изброяването е примерно, но не изчерпателно, като в този случай не се носи отговорност за неизпълнение на договорните задължения.

IX. Други условия.

1. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България третиращи посредническата дейност.

2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора за посредничество и/или договора за услуга и/или настоящите общи условия между страните по тях или отнасящи се до тях, включително спорове, породени и/или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение, разваляне прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в общите условия и/или договорите или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражен съд при Стопанска Асоциация град Пловдив, а когато това е невъзможно поради причина, че съгласно българското законодателство спора не може да се отнесе до арбитражен съд, тогава споровете ще бъдат отнасяни до компетентния съд в град Пловдив.

3. Никоя част от настоящия сайт, включително от настоящите общи условия, не може да бъде възпроизвеждана, променяна или разпространявана, без предварителното изрично писмено съгласие на „БИЗ ЛАБС“ ООД, като в случай на такива неправомерни действия отговорните лица се дължат обезщетение за нанесените на дружество вреди.

4. Настоящите Общи условия имат задължителна обвързваща сила между всеки регистриран посетител на сайта, направил конкретна поръчка за услуга, както и задължават дружеството в ролята му на наемодател или посредник в рамките на неговото задължение за предоставяне на предмета на договора за наем, при сключването на такъв, както и конкретната посредническа услуга.

5. С отварянето, разглеждането и/ или използването на този сайт всеки нерегистриран посетител се счита и приема, че е запознат с разпоредбите и приема да бъде обвързан и да спазва настоящите Общи условия при извършване на конкретна поръчка.

Настоящите Общи условия са приети с решение на ОСС на Дружество „БИЗ ЛАБС“ ООД на дата 15.12.2014 и са съставени от адв. Андрей Л. Атанасов от АК – гр. Пловдив.