BLOG

5 неща, които трябва да знаете за фрийлансърството 5 основни неща, които всеки фрийлансър трябва да знае

 


Какво означава да си фрийлансър?
Фрийлансърите обикновено са хора, които работят на свободна практика в различни области. Терминът се употребява за всички независими специалисти, които се ангажират само за извършване на определен проект и сами решават кога, колко и как да работят.

Какво мога да работя като фрийлансър?
Отговорът е един. Всичко, в което сте добър. Свободната практика е един от най-бързите, най-лесните, най-нерисковани начини да започнеш работа за себе си. Всъщност можеш да продължиш работата си, докато си на свободна практика.

Каква работа на свободна практика има?
Според проучване на FlexJobs, онлайн пазар, който свързва свободните професии с работодателите, сред най-търсените професии са компютърни и IT специалисти, разработчици на софтуер, управление на проекти, счетоводство и финанси, research анализатори, писане на статии (blog writing, content writing, copywriting), образование и обучение, обслужване на клиенти.

Как да си намеря работа?
С развитието на технологиите намирането на работа е все по-лесно и достъпно. Интернет позволява на фрийлансърите да бъдат интервюирани и наети без да имат лична среща с работодател или клиент. Съществуват много специализирани сайтове, които помагат на свободно практикуващите професии при търсене на работа. Някои от тях са:
www.guru.com - Guru предлага на предприятията да намерят и наемат талантливи фрийлансъри;
www.toptal.com - Toptal е изключителна мрежа от най-добрите програмисти и дизайнери в света;
www.99designs.com - 99designs е сайт, който предоставя връзка със способни дизайнери; www.freelance.com - Freelancе е адаптирана към изискванията на всички клиенти и доставчици на услуги;
www.upwork.com - Upwork намира фрийлансъри, които да се справят с всяка задача, по всяко време;
www.freelancer.com - Freelancer е мястото, където клиентите създават проект и получават конкурентни оферти от фрийлансъри в рамките на минути.

Какво ми е нужно, за да стартирам успешно като фрийлансър?
Едно от най-важните неща е да бъдеш отговорен към всеки клиент. Препоръките, които ще натрупаш с течение на времето, ще ти бъдат от полза в бъдещи проекти. Ще имаш нужда от визитки и собствен сайт, на който ще качваш проектите, върху които си работил, разработваш в момента или бъдещите ти планове, както и препоръките.

Как да стартирам като фрийлансър?
Избери си професия. Ако си силен писател, имаш потенциал да развиеш бизнес за писане на свободна практика. Ти си добър в това, което правиш и чрез качеството на портфолиото и препоръките, които си натрупал, имаш всичко необходимо за успех. Ако имаш разумен набор от умения и създадена марка за качество, няма причина да не успееш в света на свободната практика. Потенциалните клиенти могат да се намерят навсякъде. Възможностите са безкрайни.

Както всяка професия и фрийлансърството си има своите предимства и недостатъци. Един основен и най-важен недостатък на фрийлансърството е липсата на постоянен доход. В света на свободната практика може да бъдеш лесно заменен. Въпреки, че определяш сам работното си време, понякога то може да продължи повече от обичайно. Предимствата на фрийлансърството са възможността за дистанционно управление на проектите, което изключва нуждата от офис. Стартирането на работния ден се определя от теб. Управляваш работата си по начина, по който го виждаш и избираш проектите, върху които да работиш.

 

 

 

Автор:
Виктория Петкова

 

5 Things You Should Know About Freelancers 5 Basic things that every freelancer should know

What does it mean to be a freelancer?
Freelancers are usually people who work in different areas on free practice. The definition is used for all independent specialists that sign short term contracts.

What kind of work can I do as a freelancer?
The answer is simple. Everything you’re good at. Freelance is one of the easiest, fastest and least risky way to start working for yourself. In fact you can continue with your work while you are freelancing.

What freelance job you can find on the market?
According to a survey of FlexJobs, an online marketplace which connects freelancers with emloyers, among the most reviewed professions are Computer and IT experts, Software Developers, Project Management, Accounting and Finance, Research analysts, Writing Articles (blog writing, content writing, copywriting), Education and Traning, Customer Service.

How to find a job?
With the development of technology, finding a job became easier. Internet allows freelancers to be interviewed and hired without a personal meeting with employer ot client. There are many specialized sites that help freelancers to find the job they are looking for. Some of them are:
www.guru.com - Guru offers businesses to find and hire talented freelancers;
www.toptal.com - Toptal is an exclusive network of the best developers and designers;
www.99designs.com - 99Designs is a site that provides a connection with many talented designers;
www.freelance.com - Freelance adapted to the requirements of all customers an service providers;
www.upwork.com - Upwork find freelancers who will handle with any kind of job at any time;
www.freelancer.com - Freelancer is a place where customers create a project and receive competitive offers from freelancers within a minutes.

What do I need for to run a successful freelance career?
One of the most important thing is to be responsible. The recommendations, which you will collect the time, will be useful for you in future projects. You need to have a business cards and own website. You will upload there your project, future plans and recommendations, so every potential client could see them.

How to start as a freelancer?
Choose your profession. If you are a good writer, you have the potencial to develop the business of freelance writing. You are good at what you do. When you have excellent portfolio and recommendations, you have everything you need to be a successful freelancer. If you have good skill set and brand, there is no reason not to succeed in the world of free practice. You can find your potential customers everywhere. The possibilities are endless.

Like every work, freelancing also has it’s advantages and disadvantages. One of the most important is that you don’t have a fixed income. In free practice you can be easy repliced. Although you define your working time, sometimes it may take longer than usual. The advantages of freelancing include the ability to manage projects from distance, which exclues the need for office. The start of your working day depends on you. You manage your work the way you see it and choose the projects you will work for.

 

Author:
Victoria Petkova

Graham is from London, UK. He visited Bulgaria for the first time last summer and now he lives here with his Bulgarian girlfriend. Graham says that Bulgaria offers very exciting business and tourism opportunities: “I think Bulgaria is a country with a lot of opportunities although sadly too many people leave Bulgaria for somewhere else."

Not a single day goes by without?
Me realizing how lucky I am. I have many opportunities in my life, I just try to think of the good way of worthing it. Yes, it is also very related to business.

I believe that?
Everything in life happens for a reason and life is a big experience, a big adventure and it’s a great way to try make your life as simple as you can and show to yourself new experience and new adventure.

One day I will?
Take a lot of time off work and get a very big travel around the world.

Author:

Ivelina Chervenakova

Греъм е от Лондон, Англия. Идва за първи път в България миналото лято и от тогава живее тук със своята приятелка, която е българка. Греъм казва, че България предлага много интересни възможности за бизнес и туризъм. "Мисля, че България е страна, която може да ти предложи много. За съжаление, все повече хора напускат страната, за да живеят някъде другаде."

Нито един ден не минава без?
Да осъзная какъв късметлия съм. Имам много възможности пред себе си, просто трябва да намеря най-добрия начин за осъществяването им. Това естествено е свързано и с бизнеса.

Вярвам, че?
Всичко в живота се случва с причина. Животът носи голям опит. Той е едно голямо приключение и е чудесно ако успееш да го направиш колкото се може по-прост, за да преоткриеш себе си с нов опит за ново приключение.

Един ден аз ще?
Ще имам достатъчно дълга почивка и ще обиколя света.

Автор:

Ивелина Червенакова

 

 Successful Startups: ESCREO - боята, която се грижи за природата

Този път в успешни стартъпи ви представяме ESCREO, която е единствената компания в България с подобна иновативна концепция. В какво се състои тя ще научите от интервюто ни с Елена Николова, Co-founder на ESCREO.

 

 

 

Благодарим ти за това интервю. Разкажи ни малко повече за ESCREO. Как се роди идеята, как започна всичко?

Нашата мисия е да помагаме на хората да се себеизразяват по-лесно и да споделят своите идеи и емоции по-ефективно с другите около тях. Това го постигаме, като преобразяваме пространството около тях. Как го правим? Escreo е вълшебно покритие, което превръща всяка гладка повърхност в място за писане и рисуване. Escreo е боя, която се нанася върху стена, може да се пише с маркер за бяла дъска, който лесно и бързо може да се изтрие с гъба. С Escreo може да превърнете стените вофиса в място за визуализиране и споделяне на идеи. Чрез това решение могат да се записват цели, идеи, вдъхновяващи цитати и така офис животът става много пъстър и по-полезен. Escreo е единствената компания в България, която предлага такава иновативна концепция, която повишава продуктивността и стимулира креативността на екипната работа.

 

Първоначалното ви име е било “Creó’’, защо го сменихте на “Escreo”?

Escreo представа по-цялостно мисията и визията на компанията ни – това означава ти създаваш, идва от латински език. Ние се опитваме да помогнем на всеки да бъде “създадел, творец“, като предоставяме възможност за себеизразяване и споделяне. В същото време е важно да разберем, че всички хора/компании са различни и ние предоставяме възможност на всеки наш клиент на избор – каква големина, цвят, форма да създаде с Escreo. Концепцията е, че ТИ имаш свободата да избираш.

 

Кога разбрахте, че идеята ви е успешна?

Не знаем дали идеята ни е успешна, знаем, че сме на правилния път и всеки ден има успехи и провали. Повратни моменти има: когато без никакъв маркетинг, със счупен дървен сайт, човек се обади на Ясен и искаше да си закупи от нашия продукт. Когато станахме част от 11, всеки един нов клиент, всяко едно ново партньорство в България, първото ни партньорство в Холандия, клиентите в Румъния, участията и наградите ни от събития, увеличаването на екипа – това да моменти, които и показват, че сме успешни.

 

Колко време ви беше нужно, за да стигнете до желаният ефект от боята?

Около 1 година правихме различни тестове и стигнахме до 90% от желания ефект. След като станахме част от семейството на Eleven по-сериозно внимание обърнахме на останалите 10 %, за да бъде магията пълна J

 

Как вашият продукт помага на околната среда?

Нашият продукт е създаден с грижа към околната среда и производството отговаря на тенденциите в развитието на бои. Нашият продукт е на водна основа, с ниско съдържание на ЛОС.

 

Какво знаехте за боите, когато започнахте този проект?

Единственият експерт беше Манол. Това е човек с повече от 15 години професионален опит в производството на бои. Ясен има опит в продажбите, Искрен в бизнес развитие, аз в управление на проекти, организация на събития и маркетинг.

 

Познавахте ли се с Искрен и Ясен преди идеята за продукта?

Запознахме се през 2013 г. в САЩ по време на мини-mba програма по предприемачство.

 

Как виждаш развитието на Escreo след още 2 години?

Надявам се да имаме здрав и сплотен екип от поне 10 човека, да имаме добра развита дистрибуторска мрежа в България и сериозни партньорство в Румъния или друга страна извън България. В момента даже си търсим човек, който да отговаря за digital & content marketing. Ако си story teller и умееш да използваш социалните мрежи, ESCREO е твоето място и не се колебай да се свържеш с нас.

 

Какви са бъдещите ви проекти?

Работим върху усъвършенстване на матовото си покритие, което позволява на нашите клиенти да прожектират и пишат върху стената. Работим върху нови стратегически партньорство и нови продукти. Разрастването на пазара в България извън София, като Пловдив, Варна, Бургас е стратегическа цел, както и увеличаването на екипа. Участието ни в събития в страната и в Румъния също е приоритет, който ще и помогне да утвърдим своето име и да разраснем бизнеса в чужбина.

 

Какво ще посъветвате тези, които искат да започнат свой startup проект?

Оглеждайте се за проблеми с широко отворени очи, слушайте повече, проявявайте съпричастност, работете в екип, вдъхновявайте се често и дълбо и всичко друго ще си дойде. 

 

И един малко по-интересен въпрос в духа на 1-ви юни. Каква искаше да станеш, когато пораснеш?

Трябваше да се обадя на мама, за да я попитам J И тя потвърди – не съм искала нещо конкретно много. И затова станах, каквото си поискам, но да не забравяме, че това винаги е глагол в продължително време.

  

Elena Nikolova
Co-founder & Outreach Fan